fbpx
Ingyenes kiszállítás 10.000.- Ft vásárlás felett

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Bioextra (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., továbbiakban: Szervező és egyben Lebonyolító) által szervezett Instagram nyereményjátékra, mely a Bioextra által kezelt online felületen, azaz a bioextra_hu elnevezésű Instagram oldalon (továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A részvétel feltételei 

A játékban csak a 18. életévüket betöltött követőink vehetnek részt. A nyeremény csak magyarországi postacímre küldjük ki. A nyereményért 5 napig lehet jelentkezni.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram/Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható!

A nyereményjátékban minden olyan, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki a Szervező bioextra_hu elnevezésű Instagram oldalán (https://www.instagram.com/bioextra_hu/) futó játék időtartama alatt a játékban szereplő Instagram posztnak megfelelően teljesíti a leírásban foglalt pontok mindegyikét.   

A játékban az alábbi személyek NEM vehetnek részt: 

  • a Szervező tulajdonosai, vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói,
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Szervező/Lebonyolító a játékból kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott hozzájárulást a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező/Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést küld.

A Játékos kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetne részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A játék leírása 

Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között a Játékosok között, akik a Szervező bioextra_hu elnevezésű Instagram oldalán (https://www.instagram.com/bioextra_hu/) a megadott aktuális időpontban a NYEREMÉNYJÁTÉK! Instagram posztnak megfelelően teljesíti a leírásban foglalt pontok mindegyikét. 

Az aktuális játék időtartama: 2023.07.26.-2023.08.02

Nyeremény

A Játék során a Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között 1 db nyertest sorsolunk ki. A nyeremény készpénzre nem váltható.

Sorsolás

A Szervező/Lebonyolító 1 db nyertest kézi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsol. A Szervező/Lebonyolító a nyerteseket a sorsolás napján, nyilvánosan és privát üzenetben is értesíti.

A nyertesnek 5 napja van a nyereményéért jelentkezni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító terhére nem értékelhető.
A Szervező/Lebonyolító kizárja a promócióból azt a nyertest, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel a Szervező/Lebonyolító privát üzenetben egyezteti.
Kiszállítás: Magyarország területén
Személyes átvételre lehetőség nincs.
Nyertes köteles együttműködni Szervezővel/ Lebonyolítóval nyereménye átvétele, illetve igénybevétele érdekében.
A nyertes a nyereményt Szervezőnek küldött írásbeli nyilatkozatával, legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül visszautasíthatja.

Adózás

A nyereményhez tartozó esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében Szervező/Lebonyolító és a nyertes kötelesek együttműködni. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Vegyes rendelkezések

Nyertes által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező/ Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőn/Lebonyolítón nem követelheti. Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.
A Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a Bioextra nevű Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben, egyoldalúan bármikor megváltoztassa.

Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező/Lebonyolító a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Kelt: 2023.07.26.

Adatkezelési tájékoztató a Bioextra Instagram nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban.

  • Mit kezelünk?

A Facebook nyereményjáték során a Játékosok személyes adatai közül – kapcsolattartási
adatként a Játékos nevét, illetve nyerés esetén az e-mail címét, a telefonszámát és a
szállítási címét, valamint a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként
a Játékos Facebook azonosítóját (Facebook ID) kezeljük.

  • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Bioextra elnevezésű Facebook oldalon indított nyereményjátékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertes(ek) értesítése, a nyeremények átadása.

  • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Bioextra Zrt. által üzemeltetett Bioextra Facebook oldalon történt nyereményjáték-kommenteléssel a Játékos kifejezett hozzájárulása.

  • Ki fér hozzá az adatokhoz? Adatkezelő: Bioextra Zrt. (1134 Budapest, Váci út 33.)

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Bioextra Facebook oldalon rögzített személyes adatoknak önálló, a Bioextra Zrt.-től független adatkezelője a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 / postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) is, mely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU-USA közötti “Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkre kattintva érhető el: www.facebook.com/privacy/explanation

A nyertes nevét a Bioextra Zrt. a sorsolást követően a Bioextra Facebook oldalán hozza nyilvánosságra. A nyertes egyes azonosító adatai a 2017. évi CL. törvényben, illetve az 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben a hatóság részére átadásra kerülhetnek.

Szervezési és biztonsági intézkedések az adatok védelmének érdekében a Játékosok személyes adataihoz csak az adatkezelő (Bioextra Zrt.; 1134 Budapest, Váci út 33.) munkavállalói férhetnek hozzá.

A Bioextra Zrt., mint adatkezelő a Játékosok személyes adatait védett felületen kezeli és ezeket a személyes adatokat más informatikai rendszerben nem teszi elérhetővé.

  • Az adatkezelés időtartama

A Bioextra Zrt. mint adatkezelő a Játékosok személyes adatait a nyertes kisorsolását követő harmadik nap végéig, Nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított ötödik év végéig kezeli.

  • A személyes adatok törlése, helyesbítése

A Játékosok az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat a sorsolásig bármikor visszavonhatják – ebben az esetben azonban a személyes adatok törlése mellett a Szervező/Lebonyolító a Játékost a játékból is kizárja. Ha a Játékos a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt kéri személyes adatainak törlését, úgy a Szervező/Lebonyolító úgy tekinti, hogy a Nyertes a nyereményéről is lemondott.
Abban az esetben, ha a Bioextra Zrt. a Játékossal szemben jogi igényt érvényesít, úgy hozzájárulás visszavonása után is tovább kezeli a Játékos adatait. Amennyiben erre az adatkezelésre sor kerül, úgy a Bioextra Zrt. az érintett félt értesíti. Az érintett tiltakozhat az effajta adatkezelés ellen, ebben az esetben a Bioextra Zrt.-nek kell bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Téves adatrögzítés, illetve az adatokban történt változások esetén is a Játékosnak módjában áll a kezelt adatok helyesbítésének kérése.

  • Tájékoztatás kérése

A Játékos tájékoztatást kérhet a Bioextra Zrt.-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, illetve milyen módon kezelik. Ezekről az adatokról természetesen másolatot is kérhet. Ezeket a kéréseket pedig a Bioextra Zrt. díjmentesen teljesíti. Kérjük a Játékosokat, amennyiben rendelkezési és hozzáférési jogait érvényesíteni szeretnék, úgy azt az előzetesen megadott email címükről vagy a Bioextra Facebook oldalon a Játékban használt Facebook profiljukról küldött üzenetben jelentsék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy személyes adataik jogellenes kezelése, illetve az Információs önrendelkezési jogukhoz kapcsolódó jogaiknak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy a lakóhelyük szerinti illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu) is.

Kelt: Budapest, 2023.07.26.

Bioextra Zrt
Adatkezelő