fbpx
Ingyenes kiszállítás 10.000.- Ft felett
Aktuális akcióink

Nyereményjáték szabályzat

A Bioextra facebook oldal decemberi nyereményjátékának játékszabályzata
A „Bioextra” Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bioextravitamin) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”)


1. A Játék szervezője

1.1. A „Decemberi Nyereményjáték” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője, a Bioextra Zrt. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszáma: 01-10-046391 adószáma: 14788837-2-41; a továbbiakban: „Bioextra”), amelynek lebonyolítását a Bioextra megbízásából eljáró ügynökség, a MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Reményi Ede u. 21.; adószáma: 13064462-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”).


1.2. A Bioextra Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatai:

 • Nyereményjáték közzététele a Facebook oldalon;
 • sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;
 • nyertessel való kapcsolatfelvétel, nyeremény eljuttatása a nyerteshez.


2. A Játék időtartama

A Játék 2023. december 08. nap 10:00 órától 2023. december 14. nap 23:59 óráig tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki

 • saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár,
 • a „Bioextra” Facebook oldal felületén posztolt feladatot megoldja és a Résztvevő által gondolt helyes megoldást hozzászólás formájában a poszt alatti hozzászólások között elhelyezi,
 • elfogadja jelen Szabályzatot, valamint
 • elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá
 • a Játék szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt,

(a továbbiakban: Résztvevő)

3.2. A Játékban való részvétel önkéntes.


4. A Játék leírása, menete

 •  A Lebonyolító a „Bioextra” Facebook oldalon meghirdeti a nyereményjátékot. 
 • A Résztvevő válaszol a nyereményjátékban feltett kérdésre a Facebook oldal felületén a kép alatt hozzászólás formájában.
 • A válaszadás a Résztvevő Pályázatának minősül.
 • A Résztvevő a fenti lépések teljesülése esetén vesz részt a Játékban.


4.2. A Lebonyolító a helyes választ adó résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő véletlen szám generátor alkalmazáson keresztül elvégzi a sorsolást, amely alapján megállapít három (3) nyertest és hat (6) tartaléknyertest.

4.3. A Lebonyolító a sorsolás eredménye alapján közzéteszi a nyertes nevét a 4.1. pontban felsorolt Facebook oldalon a sorsolás napján.

4.4. A nyertes/tartaléknyertes önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék sorsolásának eredményeként a nevét a Facebook oldalon történő bejegyzés formájában közzé tegye.

4.5. A nyertes Facebook kommentben, az eredeti nyereményjáték poszt alatt kerül külön értesítésre a sorsolás napján.  A Lebonyolító Facebookon keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertessel, és egyezteti vele nyeremény átadásának módját, pontos idejét.

4.6. Amennyiben

 • a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot, és a kapcsolatfelvétel megkísérlésének idejétől 1 nap eltelt, vagy
 • a nyeremény átadásának helyén, idején a nyertes nem jelenik meg vagy nem veszi át a nyereményt,

akkor a nyereményre a tartaléknyertes válik jogosulttá.

4.7. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. A meghatalmazásban kötelező rögzíteni a meghatalmazó és meghatalmazott olvasható nevét, lakcímét, törzsszámát és az ügyet amire meghatalmazás kiterjed (nyeremény átvétele) valamint a felek aláírását. A meghatalmazást a meghatalmazó sajátkezűleg írja.


5. Nyeremény

5.1. A sorsoláson három (3) darab Bioextra vitamincsomag („Nyeremény”) kerül kisorsolásra, 2023. december 15. napján 15:00 óráig.

5.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

5.3. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Nyeremény tartalmát, elemeit megváltoztassa. Az ajándék elemeinek változtatása a Nyeremény összértékét nem befolyásolja.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

6.2. A Bioextra fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

6.3. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezések a külön adatkezelési tájékoztatóban a Lebonyolító weboldalán elérhetők.

6.4. A Bioextra rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

6.5. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.6. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon hozzászólásban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg.

7. Facebookkal való kapcsolat

7.1. A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem szervezi vagy végzi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz.

7.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem a Facebook, hanem a Bioextra, valamint az adatfeldolgozó adatbázisába kerülnek, és a Bioextra weboldalára feltöltött adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

7.3. A Résztvevők a Játékkal összefüggésben a károkozásuk esetén teljeskörűen mentesítik a Facebookot.

7.4. A Facebook a Játék lebonyolításához nem nyújt segítséget, és nem ad tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hozzájárulás szükséges-e a Résztvevő tartalmának használatához, illetve, hogy miként szerezhető meg a szükséges hozzájárulás.

7.5. A Bioextra és a Lebonyolító a Facebook igénybevételével lebonyolított Játékkal járó esetleges kockázatokat maguk viselik, azokért a Facebook nem felelős.